PIRKIMO TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – UAB „Autodinos Servisas LT“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 305431484, registracijos adresas Laisvės pr.43B, LT-05112 Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. +370 698 18 118, el. paštas info@moto-centras.lt, PVM mokėtojo kodas LT100012904019, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

1.2. Pirkėjas - fizinis arba juridinis asmuo, besinaudojantis Pardavėjo interneto svetainėse www.moto-centras.lt ir www.autodinaracing.lt pateikiamais elektroniniais prekių katologais Prekėms įsigyti.

1.3. Pirkimo–pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo šių Taisyklių nustatyta tvarka sudaryta Prekių pirkimo–pardavimo sutartis.

1.4. Prekės – Taisyklėse nurodytose Pardavėjo interneto svetainėse elektroniniuose prekių kataloguose pateikiamos prekės.

1.5. Prekių atsiėmimo skyrius – Prekių užsakymo ir atsiėmimo vieta adresu T. Ševčenkos g. 16A, LT-03111 Vilnius.

1.6. Taisyklės – šios pirkimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu–pardavimu susijusios nuostatos.

1.7. Vartotojas -  Pirkėjas fizinis asmuo, Pirkimo–pardavimo sutartį sudarantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų Prekių pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant Prekes iš Pardavėjo.

2.2. Pirkėjas Prekes gali įsigyti tik jeigu susipažino, suprato ir sutiko su Taisyklėmis. Apmokėdamas už Prekes, Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis, jas suprato ir įsipareigoja jų laikytis.

3. PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Išsirinkęs Prekes elektroniniame prekių kataloge ir norėdamas jas pirkti, Pirkėjas privalo užpildyti užklausos formą. Užklausoje nurodomus Pirkėjo duomenis Pardavėjas tvarko Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Privatumo politika pateikiama Taisyklėse nurodytose Pardavėjo interneto svetainėse.

3.2. Gavęs Pirkėjo užklausą Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Gavęs apmokėjimą pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą, Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Prekių kainą ir priimti užsakytas Prekes.

3.3. Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai Prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.4. Pardavėjas turi teisę netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei užsakymo pateikimo metu neturi Pirkėjo pageidaujamos Prekės. Tokiu atveju apie Prekės užsakymo galimybes ir terminus Pardavėjas Pirkėją informuoja elektroniniu paštu.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pirkėjas turi:

4.1.1. teisę reikalauti, kad jam būtų pristatytos laikantis Taisyklių užsakytos ir apmokėtos Prekės.

4.1.2. būdamas Vartotojas, teisę atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties Taisyklėse nustatyta tvarka;

4.1.3. teisę grąžinti ir / ar pakeisti nekokybiškas ir / ar netinkamai sukomplektuotas Prekes, pasinaudoti Prekėms taikomomis garantijomis;

4.1.4. kitas Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja:

4.2.1. sumokėti užsakytų Prekių bei jų pristatymo kainą;

4.2.2. priimti užsakytas Prekes, priimdamas jas apžiūrėti ir patikrinti, nedelsdamas informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus Prekės defektus, modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui ar pan. Pirkėjui priėmus Prekes be pastabų laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, Prekių kiekis ir kokybė atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas.

4.2.3. pasirinkęs Prekių atsiėmimo būdą Prekių atsiėmimo skyriuje, nedelsdamas atsiimti Prekes, kai tik bus informuotas apie tokią galimybę;

4.2.4. laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Pardavėjas turi teisę:

5.1.1. bet kuriuo metu vienašališkai keisti elektroniniame prekių kataloge nurodytas Prekių kainas, Prekių pristatymo, nuolaidų taikymo ir kitas Prekių pardavimo sąlygas.

5.1.2. nustatęs kainos klaidą, atšaukti Pirkėjo užsakymą iki jo apmokėjimo;

6. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

6.1. Prekių kainos yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu. Į Prekių kainą nėra įskaičiuota Prekių pristatymo kaina. Bendra Prekių kaina, įskaitant pristatymo kainą ir bet kokius kitus papildomus mokesčius, jeigu tokių esama, nurodomi išankstinėje sąskaitoje faktūroje.

6.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, kurios buvo nurodytos užsakymo patvirtinimo metu atsiųstoje išankstinio apmokėjimo sąskaitoje. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodyta Prekių, pristatymo kaina ar papildomais mokesčiais, jis gali atsisakyti tęsti Prekių užsakymą.

6.3. Prekės Pirkėjui užsakomos ir perduodamos visiškai apmokėjus išankstinėje sąskaitoje faktūroje nurodytas sumas.

6.4. Prekių pirkimo dokumentai (užsakymo informacija, išankstinė ir PVM sąskaita faktūra) Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Pirkėjui Prekės nemokamai pristatomos Prekių atsiėmimo skyriuje.

7.2. Prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslauga yra mokama. Prekių pristatymo konkrečiu adresu kaina priklauso nuo pristatymo vietos ir nurodoma išankstinio apmokėjimo sąskaitoje. Pristatymo kaina turi būti sumokama kartu su Prekių kaina.

7.3. Apie Prekės pristatymo terminą Pirkėjas informuojamas prieš pateikiant išankstinę sąskaitą faktūrą arba išankstinėje sąskaitoje faktūroje. Bet kuriuo atveju, apmokėdamas išankstinę sąskaitą faktūrą Pirkėjas patvirtina, kad Pardavėjo nurodytas Prekių pristatymo terminas yra Pirkėjui priimtinas.

7.4. Apie Prekių pristatymo terminų pasikeitimus Pardavėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją, nurodydamas planuojamą Prekių pristatymo terminą. Jei Vartotojas nesutinka laukti, jis turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį ir reikalauti Pardavėjo grąžinti sumokėtus pinigus.

7.5. Pristačius Prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai privalo informuoti Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekių pavėluotu pristatymu ir / ar nepristatymu.

7.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8. PREKIŲ ATSIĖMIMAS, SAUGOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

8.1. Jei Pirkėjas neužsako Prekių pristatymo paslaugos, užsakytas Prekes Pirkėjas gali atsiimti Prekių atsiėmimo skyriuje.  

8.2. Paruošęs Prekes perdavimui, Pardavėjas informuoja Pirkėją apie galimybę jas atsiimti. Pirkėjas, atvykęs atsiimti Prekių į Prekių atsiėmimo skyrių, privalo su savimi turėti ir Pardavėjo atstovui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Prekių užsakymo informaciją. Pirkėjui nepateikus šių dokumentų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pirkėjui išduoti Prekes.

8.3. Pirkėjui atsiėmus Prekes, laikoma, kad jos buvo perduotos (pristatytos) Pirkėjui.

9. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

9.1. Prekių pagrindinės savybės nurodomos Taisyklėse nurodytose interneto svetainėse pateikiamuose elektroniniuose prekių kataloguose, prie atskirų Prekių pateikiamuose Prekių aprašymuose.

9.2. Dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių Pardavėjo elektroniniame kataloge pateiktų Prekių spalva, forma, dydis ar kiti parametrai gali nežymiai skirtis nuo realių Prekių parametrų, tačiau tokie neatitikimai nelaikomi Prekių kokybės trūkumu.

9.3. Dėl netinkamos kokybės Prekių Vartotojai turi teisę kreiptis į Pardavėją per dvejus metus nuo Prekių perdavimo dienos (garantija pagal įstatymą).

9.4. Papildoma kokybės (komercinė) garantija Prekėms nesuteikiama.

10. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

10.1. Išskyrus teisės aktų ir Taisyklių nurodytus atvejus, Vartotojas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės pristatymo dienos nenurodydamas jokios priežasties atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, pristatydamas Prekę į Prekių atsiėmimo skyrių ir pateikdamas pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, mokėjimo pavedimo kopiją, kvitą ir pan.) arba atsiųsdamas Pardavėjui elektroniniu paštu pranešimą dėl Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo (rekomenduomama pavyzdinė sutarties atsisakymo forma pateikiama Taisyklių priede) bei išsiųsdamas ar perduodamas Prekę ir jos pirkimo dokumento kopiją Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešė apie savo sprendimą atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties.

10.2. Pirkėjai, įskaitant Vartotojus, neturi teisės atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu užsakomų prekių nėra tarp Pardavėjo elektroniniame prekių kataloge siūlomų Prekių, o prekės buvo užsakytos pagal individualų Pirkėjo ar Vartotojo pasirinkimą, šiam nurodžius konkrečias Prekes ar jų savybes (pvz. gamyklinį kodą, detalės numerį ar pan.) ir apmokėjus už užsakomas Prekes. Pardavėjas neturi pareigos tikrinti individualiai užsakomų prekių tinkamumo (pvz. detalių tinkamumo konkrečiam motociklui ar pan.), tokios prekės yra negražinamos ir nekeičiamos.

10.3. Tinkamos ir netinkamos kokybės Prekių keitimą ir grąžinimą reglamentuoja Civilinis kodeksas ir Mažmeninės prekybos taisyklės. Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatos taikomos, jeigu Civiliniame kodekse nenustatyta kitaip. Grąžinamos Prekės turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautos (nenaudotos, nepraradę prekinės išvaizdos ir pan.).

10.4. Pirkėjui tenka kokybiškų Prekių grąžinimo išlaidos. Pirkėjui nutraukus Pirkimo–pardavimo sutartį dėl netinkamos Prekės kokybės, Prekės grąžinamos Pardavėjo sąskaita. Jei Prekė buvo pristatyta Pirkėjui jo nurodytu adresu ir dėl savo pobūdžio negali būti grąžinta paštu, Pardavėjas pasiima grąžinamas Prekes savo sąskaita.

10.5. Pirkėjui pinigai už grąžinamas Prekes (įskaitant Prekių pristatymo išlaidas, .jei taikoma), grąžinami ne vėliau kaip per 14 dienų po to, kai Prekės yra grąžinamos Pardavėjui arba Pirkėjas pateikia įrodymus, kad Prekės buvo išsiųstos. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygas, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti Prekes, netikslių duomenų ar pan.).

11. NUOLAIDOS IR AKCIJOS

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas. Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama šiose Taisyklėse nurodytose interneto svetainėse, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas.

11.2. Kai Pirkėjas įsigyja Prekę, ir Pirkėjas atsiskaito dovanų kuponu, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta Prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už Prekę realiai sumokėta suma. Už dovanų kuponus pinigai yra negrąžinami.

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12.1. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Registracijos duomenų ir / ar laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.3. Jei Pardavėjo interneto svetainėse yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.4. Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar Prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

13. INFORMACIJOS TEIKIMAS

13.1. Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

13.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais, taip pat interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visa informacija, kuri pateikiama Taisyklėse nurodytose interneto svetainėse, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas Prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

14.2. Taisyklėms ir Pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

14.4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 14 (keturiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.5. Vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl iš Pardavėjo įsigytos Prekės gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.

 

 

Taisyklių priedas Nr. 1

(Pavyzdinė nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo forma)

(Šią formą užpildykite ir grąžinkite tik tuo atveju, jei norite atsisakyti sutarties)

Kam: UAB „Autodinos Servisas LT“, juridinio asmens kodas 305431484, adresas Laisvės pr.43B, LT-05112, Vilnius, el. paštas info@moto-centras.lt,

– Aš / Mes* pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) pirkimo–pardavimo sutarties dėl šių prekių* / šių paslaugų teikimo sutarties*,

– Užsakytų* / gautų* [data],

– Vartotojo (-ų) vardas, pavardė,

– Vartotojo (-ų) adresas,

– Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei ši forma pateikiama popierine forma),

– Data.

(*) Išbraukti, kas nereikalinga